Dân số quận Thanh Khê chia theo phường

Đơn vị

Dân số 1/4/1999
Tổng số Nam Nữ
Tổng số 149637 74183 75454
Phường Thanh Lộc Đán 23005 11686 11319
Phường Xuân Hà 20226 100356 10190
Phường Tam Thuận 17539 8618 8921
Phường Vĩnh Trung 17263 8682 8581
Phường Tân Chính 13689 6636 7053
Phường Ch ín Gián 18401 9130 9271
Phường An Khê 23416 11478 11938
Phường Thạc Gián 16098 7917 8181