Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
4091 Công văn số 7315/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013
4092 Quyết định số 5769/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4093 Quyết định số 5723/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề án Phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch
4094 Công văn số 7172/UBND-KTTH V/v Triển khai Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
4095 Công văn số 7152/UBND-KTTH V/v rà soát tình hình quản lý và đề xuất phương án điều chuyển xe ô tô
4096 Quyết định số 5597/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án "Phát triển mô hình siêu thị đặc sản và sản phẩm thủ công – mỹ nghệ truyền thống thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên"
4097 Thông báo số 127/TB-UBND V/v treo cờ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/21945 - 02/9/2013)
4098 Công văn số 7112/UBND-KTTH V/v Triển khai Thông tư số 104/TT-BTC
4099 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4100 Công văn số 6536/UBND-QLĐTh V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT trên địa bàn thành phố.