Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 06-02-2018 07:55
File đính kèm

Các tin khác