Lịch tiếp công dân

  • Lịch tiếp công dân tháng 01/2021 của các Sở, ban, ngành Đăng ngày 08-01-2021 02:38
  • Lịch tiếp công dân tháng 12/2020 Đăng ngày 01-12-2020 07:43
  • Lịch tiếp công dân tháng 11/2020 Đăng ngày 02-11-2020 08:32
  • Lịch tiếp công dân tháng 10/2020 Đăng ngày 01-10-2020 10:04
  • Lịch tiếp công dân tháng 9/2020 Đăng ngày 15-09-2020 08:31
  • Lịch tiếp công dân tháng 7/2020 Đăng ngày 08-07-2020 05:17
  • Lịch tiếp công dân tháng 6/2020 Đăng ngày 02-06-2020 04:08
  • Lịch tiếp công dân tháng 5/2020 Đăng ngày 06-05-2020 03:41
  • Lịch tiếp công dân tháng 3/2020 Đăng ngày 09-03-2020 10:00
  • Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2020 Đăng ngày 06-02-2020 09:09