Lịch tiếp công dân

  • Lịch tiếp công dân tháng 5/2024 của các Sở, ban, ngành Đăng ngày 03-05-2024 17:21
  • Lịch tiếp công dân tháng 4/2024 của các Sở, ban, ngành Đăng ngày 01-04-2024 16:55
  • Lịch tiếp công dân tháng 3/2024 của các Sở, ban, ngành Đăng ngày 06-03-2024 10:56
  • Lịch tiếp công dân tháng 02/2024 của các Sở, ban, ngành Đăng ngày 16-02-2024 12:29
  • Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 của các Sở, ban, ngành Đăng ngày 03-01-2024 04:39
  • Lịch tiếp công dân tháng 12/2023 Đăng ngày 30-11-2023 15:33
  • Lịch tiếp công dân tháng 11/2023 Đăng ngày 06-11-2023 16:46
  • Lịch tiếp công dân tháng 10/2023 Đăng ngày 02-10-2023 18:29
  • Lịch tiếp công dân tháng 9/2023 Đăng ngày 05-09-2023 17:47
  • Lịch tiếp công dân tháng 8/2023 Đăng ngày 01-08-2023 18:45