Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Ngày 30-6, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến 16 giờ ngày 29-6, trên địa bàn thành phố có 22.123 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người nộp thuế trên địa bàn thành phố sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 100%; 1.096 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định; lũy kế số lượng hóa đơn Cơ quan Thuế đã tiếp nhận xử lý là 5.603.399 hóa đơn.