Nghiên cứu xử lý bã thải mắm làm phân bón hữu cơ cho cây trồng tại Làng nghề nước mắm Nam Ô, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-01-2023 14:28, Lượt xem: 278

Tên đề tài "Nghiên cứu xử lý bã thải mắm làm phân bón hữu cơ cho cây trồng tại Làng nghề nước mắm Nam Ô, thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Đức Huỳnh

- Sản phẩm chính đề tài:
+ Báo cáo chuyên đề "Quy trình công nghệ xử lý bã mắm thải làm phân bón hữu cơ cho cây trồng qui mô hộ sản xuất"​;
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác