Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng bảo vệ loét dạ dày, tá tràng của Cà hai lá thu hái tại Đà Nẵng
Đăng ngày 11-01-2023 16:10

Tên đề tài "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng bảo vệ loét dạ dày, tá tràng của Cà hai lá thu hái tại Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

- Đồng Chủ nhiệm đề tài: - ThS Nguyễn Thị Thương - TS Nguyễn Văn Song

- Sản phẩm chính đề tài: + Kết quả khảo sát và thu thập mẫu
+ Kết quả phân tích đặc điểm thực vật, đặc điểm hiển vi và định danh khoa học của Cà hai lá
+ Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học của Cà hai lá
+ Quy trình tách chiết và cao thành phẩm
+ Kết quả xây dựng mô hình thử độc tính cấp, gây loét dạ dày, tá tràng và khảo sát tác dụng bảo vệ loét dạ dày, tá tràng
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác