Phân loại nền đất để phục vụ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng công trình dân dụng trên phạm vi thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-05-2023 16:00, Lượt xem: 35

Đề tài cấp thành phố "Phân loại nền đất để phục vụ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng công trình dân dụng trên phạm vi thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Thị Hồng Quyên​
- Sản phẩm chính đề tài:
+ 29 báo cáo chuyên đề .
+ 14 bản đồ.
+ Báo cáo kỹ thuật phần mềm.
+ Bộ cơ sở dữ liệu kết quả đề tài (các bản đồ địa chất định dạng MapInfo; các bản đồ liên quan động đất định dạng ArcGIS; tài liệu hướng dẫn thiết kế kháng chấn dạng word, PDF…).
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác