Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp Paratapes Undulatus (Born, 1778) trên vùng cửa sông thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 12-10-2023 14:34, Lượt xem: 38

Tên đề tài "Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp Paratapes Undulatus (Born, 1778) trên vùng cửa sông thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Minh Sang
Sản phẩm chính đề tài:

- Các báo cáo chuyên đề gồm:
+ Báo cáo tổng quan về các vấn đề nghiên cứu.
+ Báo cáo chuyên đề “Đánh giá hiện trạng nguồn lợi và khai thác nguồn lợi Chíp Chíp ở vùng cửa sông thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề “Đặc điểm sinh thái Chíp Chíp vùng cửa sông thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề “Đặc điểm sinh trưởng của Chíp Chíp vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề “Đặc điểm sinh sản của Chíp Chíp vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề “Đánh giá dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm của Chíp Chíp vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề “Đánh giá các tác động của khai thác đến nguồn lợi Chíp Chíp vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề “Xây dựng giải pháp về bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp ở vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề “Đánh giá kết quả thực hiện mô hình Quản lý nguồn lợi Chíp Chíp dựa vào cộng đồng tại Đà Nẵng”.
- Các sản phẩm ứng dụng
+ Bản đồ phân bố mật độ Chíp Chíp vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng.
+ Bản đồ phân vùng khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng.
+ Sơ đồ khoanh vùng bãi đẻ của Chíp Chíp vùng cửa sông thành phố Đà Nẵng.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác