Thông báo đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN "Đánh giá tiềm năng kinh tế biển Đà Nẵng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển"
Đăng ngày 26-09-2023 16:17, Lượt xem: 82

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị đối với kết quả nghiên cứu đề tài như sau:
1. Tên đề tài: “Đánh giá tiềm năng kinh tế biển Đà Nẵng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển”
- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Hạnh
2. Sản phẩm:
- Báo cáo tổng quan tài liệu nghiên cứu
- Báo cáo tổng hợp kết quả thu thập thông tin, dữ liệu các giá trị tài nguyên biển tại thành phố Đà Nẵng
- Báo cáo tổng hợp kết quả thu thập thông tin, dữ liệu về các áp lực, rủi ro đối với tiềm năng biển tại thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng kinh tế biển, quản lý và phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, kinh tế thuần biển
- Chuyên đề 2: Kinh nghiệm quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, kinh tế thuần biển - Bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 3: Đánh giá tiềm năng các giá trị tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 4: Phân tích, đánh giá các áp lực và rủi ro đối với tiềm năng biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 5: Đánh giá thực trạng phát triển ngành du lịch biển và ngành kinh tế hàng hải của thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 6: Đánh giá thực trạng phát triển ngành khai thác hải sản, công nghiệp chế biến thủy, hải sản; ngành công nghiệp ven biển và khai thác khoáng sản biển của thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 7: Đánh giá thực trạng phát triển một số hoạt động dịch vụ và các dịch vụ có tiềm năng mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 8: Đánh giá thực trạng bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai; quản lý, phát triển năng lượng tái tạo
- Chuyên đề 9: Đánh giá thực trạng các vấn đề về quản lý nhà nước; quản lý, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý và phát triển kinh tế biển
- Chuyên đề 10: Đề xuất quan điểm định hướng, mục tiêu quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
- Chuyên đề 11: Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển
- Chuyên đề 12: Nhóm giải pháp tăng cường năng lực quản trị biển và hải đảo
- Chuyên đề 13: Nhóm giải pháp về bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường liên kết vùng; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế
- Chuyên đề 14: Nhóm giải pháp về năng lượng tái tạo; đa dạng sinh học biển; Bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai; Quản lý, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển
- Chuyên đề 15: Nhóm giải pháp phát triển ngành du lịch và dịch vụ biển
- Chuyên đề 16: Nhóm giải pháp phát triển ngành kinh tế hàng hải
- Chuyên đề 17: Nhóm giải pháp phát triển các ngành kinh tế thủy sản, công nghiệp ven biển và khai thác khoáng sản biển
- Chuyên đề 18: Nhóm giải pháp phát triển một số hoạt động dịch vụ hoặc hình thành lĩnh vực mới thuộc các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển
- Chuyên đề 19: Giải pháp đảm bảo mối quan hệ hài hoà trong phát triển kinh tế biển, kinh tế thuần biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 20: Cơ sở và phương pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển
- Chuyên đề 22: Kết quả đánh giá và định hướng phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo bộ tiêu chí đã xây dựng
- Chuyên đề 23: Đề án “ Quản lý phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
3. Báo cáo tổng kết đề tài

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác