Quỹ khuyến khích đổi mới công nghệ Hồ Nghinh
Quỹ Khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ Hồ Nghinh được thành lập theo Quyết định số 8035/QĐ-UB ngày 22-10-2009 của UBND thành phố. Quỹ là thành viên của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, hoạt động theo nguyên tắc bảo tồn và phát triển nguồn vốn. Đây là Quỹ hoạt động theo tâm nguyện lúc sinh thời của đồng chí Hồ Nghinh, cố Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng và số tiền 1 tỷ đồng  mà đồng chí đã để lại sung vào quỹ này trước khi qua đời.
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT