Sổ tay báo chí

  • Địa chỉ danh sách, tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí Đăng ngày 01-12-2022 09:50
  • Công văn số 2708/STTTT-TTBCXB ngày 01/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc tổ chức họp báo (trong nước) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 01-12-2022 09:49
  • Công văn số 2684/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn chi tiết phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong tình huống đột xuất, bất thường trên địa bàn TP Đà Nẵng Đăng ngày 01-12-2022 09:44
  • Biểu hiện “tư nhân hóa” trong hoạt động liên kết báo chí Đăng ngày 01-12-2022 09:41
  • Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hóa" mạng xã hội Đăng ngày 01-12-2022 09:35
  • Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Đăng ngày 01-12-2022 08:40
  • Luật số 103/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Báo chí Đăng ngày 01-12-2022 08:38
  • Một số địa chỉ cần biết