Trang Thông tin báo chí bao gồm các nội dung: Điểm báo các sự kiện được đăng tải trên báo chí hàng ngày, hàng tuần; Các thông tin phục vụ hoạt động báo chí: Thông cáo báo chí; Thông tin chỉ đạo (chỉ đạo phản hồi báo chí); Phản hồi thông tin (nội dung cơ quan phản hồi báo chí, đính kèm văn bản); Danh sách người phát ngôn; Sổ tay báo chí.