Tiếp tục triển khai cho vay các đối tượng thuộc diện giải tỏa, di dời nhà để xây nhà ở
Đăng ngày 07-07-2022 16:23, Lượt xem: 176

UBND thành phố ban hành Công văn số 3445/UBND-KT ngày 23-6-2022 giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tiếp tục triển khai cho vay các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, di dời nhà vay xây nhà để ở theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 29-8-2020 của UBND thành phố, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.

Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin, tiếp cận, hướng dẫn hồ sơ cho vay đối tượng vay vốn; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi để người dân biết, thực hiện.

UBND thành phố đề nghị Hội đoàn thể thành phố thực hiện và chỉ đạo cấp cơ sở tiếp tục phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo quy định cho vay các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đi đời nhà vay xây nhà để ở theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 29-8-2020 của UBND thành phố đến các đối tượng thụ hưởng được biết để vay vốn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và kiểm tra sau khi cho vay. Các Hội đoàn thể thành phố có trách nhiệm tham gia họp bình xét tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hướng dẫn việc bình xét hộ vay phải đảm bảo hộ vay đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. 

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các ban, ngành liên quan tham mưu tiếp tục rà soát, kiểm tra, phê duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhận thuộc diện giải tỏa, di dời đủ điều kiện được vay xây nhà để ở theo mẫu được quy định tại Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 29-8-2020 của UBND thành phố gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để làm căn cứ cho vay.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT