Bảng giá đất theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá các loại đất ban hành kèm theo quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Thông tin giá đất

Vị trí Giá đất trồng cây hàng năm Giá đất trồng cây lâu năm Giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (không kể mặt nước tự nhiên) Giá đất rừng sản xuất