Đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Đăng ngày 28-12-2019 09:18

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm cơ quan năm 2020 như sau:

- Nhiệm vụ 1: Hoàn thiện hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng
- Nhiệm vụ 2: Nâng cấp Hệ thống quản lý CSDL theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao.
- Nhiệm vụ 3: Xây dựng bộ tiêu chí quy định các nội dung báo cáo trình cuộc họp giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT