Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của UBND thành phố. Văn phòng gồm 9 phòng ban và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trụ sở đặt tại Trung tâm hành chính thành phố.

Văn phòng UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố về: chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; đầu mối Cổng Thông tin điện tử thành phố, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; quản lý công báo và phục vụ hoạt động chung của UBND thành phố; giúp Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.