Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng là bộ máy làm việc của UBND thành phố, có chức năng phục vụ sự quản lý tập trung thống nhất, sự chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của Thường trực UBND thành phố.