Chế độ lương với người làm công tác cơ yếu; Quy định mới về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; Thay đổi thời hạn nâng lương cho người làm công tác cơ yếu; Quy định mới về trang phục làm việc hàng ngày của Thẩm phán; Chế độ công tác phí mới áp dụng đối với công chức quốc phòng; Công chức bị khiếu nại, tố cáo không được xét khen thưởng... là những chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 12/2017.