Từ 15/7, doanh nghiệp được khuyến mại đến 100% giá hàng hóa; Danh mục sản phẩm gây mất an toàn; Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ; Định giá tài sản, giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp... là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Ngày 11-7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách ưu đãi về thuế trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.