Ngày 23-4, trong khuôn khổ hoạt động của “Năm tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư 2019”, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với Công ty Pasona Tech Việt Nam tổ chức buổi hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản. 

Tại phiên họp thường kỳ ngày 24-4, UBND thành phố đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 91/TTr-STNMT ngày 28-1-2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30-11-2017 của UBND thành phố.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử