Sáng 22-5, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã tiến hành kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt là cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chuẩn bị trình tại Kỳ họp Quốc hội.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố vừa ban hành Công văn số 97/BCĐ-SYT ngày 18-5-2020 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch y tế, cách ly y tế đối với các trường hợp người nước ngòài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng theo quy định tại Công văn số 93/BCĐ-SYT của Ban Chỉ đạo.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử