Tại phiên họp buổi chiều ngày 21-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ đã tiến hành thủ tục và công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII.

Đại hội đã thảo luận thông qua Đề án nhân sự, biểu quyết số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII, danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII.

Tại phiên họp buổi chiều ngày 21-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ đã tiến hành thủ tục và công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII.

Đại hội đã thảo luận thông qua Đề án nhân sự, biểu quyết số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII, danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử