Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá trong quý III. Trong đó, khu vực dịch vụ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, một số ngành dịch vụ thị trường tăng khá ấn tượng, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá trong quý III. Trong đó, khu vực dịch vụ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, một số ngành dịch vụ thị trường tăng khá ấn tượng, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế thành phố.

Văn bản chỉ đạo điều hành