Sáng 26-5, Thường trực HĐND thành phố tổ chức chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 2, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau 15 năm triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh 34), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã góp phần thực hiện tốt phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, qua đó phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia quản lý xã hội, góp ý xây dựng  Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử