Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V là một sự kiện quan trọng, đánh dấu cho sự tiếp nối của “Khát vọng Đà Nẵng” - khát vọng đổi mới, vươn lên thông qua các phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong giai đoạn 2020 – 2025, tạo động lực giúp thành phố hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian đến, góp phần tích cực cùng với phong trào thi đua cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V là một sự kiện quan trọng, đánh dấu cho sự tiếp nối của “Khát vọng Đà Nẵng” - khát vọng đổi mới, vươn lên thông qua các phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong giai đoạn 2020 – 2025, tạo động lực giúp thành phố hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian đến, góp phần tích cực cùng với phong trào thi đua cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử