Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12 khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 10-12, HĐND thành phố tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử