Tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự các cấp
Đăng ngày 22-01-2021 22:07

Sáng 22-1, Ban Tổ chức Thành uỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành uỷ Nguyễn Lê Mậu Cường cho biết, năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã bám sát các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của ngành và của thành phố, tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng được Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy giao, hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm năm 2019 đối với 8 tập thể và 5 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tham mưu ban hành văn bản về tiếp tục khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm năm 2019. Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm điểm như Quận ủy cẩm Lệ, Quận ủy Liên Chiểu, Quận ủy Sơn Trà, Huyện ủy Hòa Vang, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phổ, Đảng ủy Công an thành phố...

Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, toàn thành phố đã giảm 377 người hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 146 Trưởng phòng và tương đương, 231 Phó trưởng phòng và tương đương. Đồng thời,  hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đã giảm được 90 người hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý, gồm 20 Trưởng phòng và tương đương, 70 Phó trưởng phòng và tương đương.

Giai đoạn 2015-2020 đã thực hiện tinh giản, cắt giảm biên chế, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước 2.878 người, vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 10% theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ngoài ra, trong năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Theo đó, đã giảm 581 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã; giảm 6.023 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy giải pháp tháo gỡ khó khăn thông qua việc tăng định mức khoán chi hằng năm cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, gặp nhiều khó khăn. Từ khi thực hiện Kết luận số 80-KL/TW đến nay, đã thành lập mới 135 tổ chức đảng, phát triển 2.274 đảng viên; trong đó, thành lập mới được 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 30% so với chỉ tiêu, kết nạp được 75 đảng viên mới. Đồng thời, các địa phương, đơn vị đã sắp xếp lại tổ chức, giải thể 11 tổ chức đảng không còn phù hợp về tổ chức và hoạt động.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác cải cách thủ tục hành chính trong một số khâu của công tác cán bộ chậm được cải tiến; công tác đánh giá cán bộ tuy có nhiều đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng chưa thật sự đồng đều, ở cấp cơ sở còn yếu và thiếu. Công tác phát triển đảng viên tại địa bàn dân cư, vùng đồng bào có đạo, trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tận tuỵ của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng; hoan nghênh kết quả đạt được của Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp trong năm 2020; đồng thời nhìn nhận, kết quả triển khai thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 có sự đóng góp hết sức to lớn của Ban Tổ chức Thành uỷ và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng các cấp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, có 3 nội dung chính hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, xây dựng đảng, gồm: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. “Đây được gọi là kiềng 3 chân của công tác tổ chức, xây dựng Đảng, nhằm mục tiêu tăng cường vai trò, sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của mặt trận, hội đoàn thể; phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân; từng bước hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong điều kiện hiện nay”, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ.

Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Tổ chức Thành uỷ cùng các cấp uỷ bám sát chương trình làm việc năm 2021 của cấp uỷ các cấp, tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự phù hợp với đề án nhân sự các cấp; rà soát, bổ sung quy hoạch đầu nhiệm kỳ; tập trung chuẩn bị nhân sự bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng thời, tham mưu, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại các địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng giao Ban Tổ chức Thành uỷ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu xây dựng biên chế các khối và vấn đề xử lý biên chế các hội đặc thù; đồng thời, tham mưu việc kiểm tra, đánh giá công tác triển khai danh mục vị trí việc làm theo quy định ban hành hiện nay, trên tinh thần sử dụng vị trí việc làm để đánh giá chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức.

“Một nhiệm vụ được xem là trọng tâm của Ban Tổ chức Thành uỷ trong năm 2021 là khẩn trương tham mưu để Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, trong đó giao Ban Tổ chức thực hiện chuyên đề xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố nhanh và bền vững”, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Quang trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức, xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020

Dịp này, Ban Tổ chức Thành uỷ tặng Giấy khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức, xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020; tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT