Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đăng ngày 27-02-2021 05:37

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17-2-2021 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22-1-2021 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X nhiệm kỳ 2021-2-26 phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, nghiên cứu biên soạn số lượng 20.000 tờ gấp dưới hình thức hỏi - đáp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, phát hành đến các chi bộ, tổ dân phố, thôn, bản, tổ hòa giải ở cơ sở... trên địa bàn thành phố. Xây dựng Bản tin Tư pháp số chuyên đề nhằm tuyên truyền, phản ánh nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng tổ chức thông tin, tuyên truyền, cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo UBND quận, huyện, xã, phường mở chuyên mục về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên Trang thông tin điện tử của quận, huyện, xã, phường, trong đó xây dựng chuyên trang về danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện, xã và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đai biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện, xã; cập nhật thông tin hàng ngày về các hoạt động phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương mình; cập nhật đầy đủ, kịp thời tất cả các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố về công tác bầu cử.

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng mở chuyên mục, chuyên đề đăng tải, giới thiệu nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thông tin về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; danh sách các ứng viên, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; sử dụng hình thức phỏng vấn, phóng sự, đăng tải ý kiến cử tri, ý kiến của người ứng cử..., thông báo về diễn biến và kết quả bầu cử.

Bên cạnh đó, phối hợp với Báo Đà Nẵng thực hiện các tin, bài, ảnh, phỏng vấn, phóng sự ảnh... thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 1 2026; phối hợp xây dựng chuyên mục “Hỏi - đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên báo điện tử và trên báo in Đà Nẵng.

Mặt khác, tổ chức các buổi tọa đàm với cán bộ chủ chốt, các tổ chức đoàn thể của quận, huyện, xã, phường bao gồm: cán bộ cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể nhân dân, tuyên truyền viên, hòa giải viên, tổ trưởng tổ dân phố, già làng, trưởng thôn - bản, các chức sắc tôn giáo về các nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Thông qua công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ đảng viên, người dân trên toàn thành phố nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Làm cho cử tri trên toàn thành phố nắm vững và thực hiện đúng những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử tại thành phố; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT