Thông cáo báo chí: Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đăng ngày 22-11-2022 18:47

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 22/11/2022, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã tổ chức phiên họp thứ hai để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ phiên họp thứ nhất đến nay của Ban Chỉ đạo và 03 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, nhất là 06 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến mới, chỉ đạo tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, qua đó đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần ổn định dư luận xã hội, pháp luật thực thi nghiêm minh, kịp thời.

Công tác tuyên truyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTNTC với sự tham dự của gần 600 đại biểu, trong đó quán triệt Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTNTC và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức tập huấn về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cho 150 cán bộ các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện và công tác PCTNTC cho hơn 120 lãnh đạo cấp phòng và viên chức các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố. Phối hợp Thanh tra thành phố tổ chức tập huấn cho 170 lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và quán triệt, triển khai các văn bản về PCTNTC. Chỉ đạo UBND thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng chỉ số PCTNTC đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện qua đó đề ra giải pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian đến.

Ban Chỉ đạo cũng đã cho ý kiến về Báo cáo của Thanh tra thành phố về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo về các khó khăn, vướng mắc thi hành án theo Bản án số 158/HSPT ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 30/HSPT ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu trang ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sơ kết 05 năm việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã trình 14 nội dung cần thảo luận cho ý kiến thực hiện trong thời gian đến. Trong đó, tập trung vào việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong định giá trong tố tụng hình sự đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo các cơ quan tố tụng thành phố chịu trách nhiệm về đẩy nhanh tiến độ xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo chứng cứ, không bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng ủy Công an thành phố; kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Đảng ủy Sở Tài chính; cho ý kiến về dự thảo Đề án bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Báo cáo kết quả rà soát các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo về xử lý vướng mắc liên quan đến 02 bản án (Bản án số 158/2020/HSPT ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 30/2017/HSPT ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến sân vận động Chi Lăng); thông qua Báo cáo về các giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; tăng cường giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương; Báo cáo chuyên đề về kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công,... và kiến nghị với các cơ quan Trung ương;

Báo cáo kiến nghị hoàn thiện các quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao để kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTNTC; Báo cáo về đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCTN, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Báo cáo Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022; cho ý kiến về Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Ban Chỉ đạo đã thông qua chủ trương ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Theo đó, trong năm 2023, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ chủ yếu như việc ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo; tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi kết luận thanh tra, kiểm toán; tổ chức sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTNTC và về công tác xử lý đơn, thư liên quan tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó cũng tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền về công tác PCTNTC; chỉ đạo giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTNTC trong cơ quan, tổ chức theo tinh thần Hướng dẫn số 25-HD/TW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Cuối cùng, Ban Chỉ đạo đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Thành ủy; ghi nhận và đánh giá cao vai trò, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo đã góp phần vào kết quả chung của Ban Chỉ đạo trong 01 năm qua.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác