Triiển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND thành phố về phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công
Đăng ngày 06-12-2022 11:17

UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 6635/UBND-STC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND thành phố về phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo đó, về thực hiện chuyển tiếp mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước ngày Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND có hiệu lực, đối với các gói thầu đã được UBND thành phố/Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ trước ngày Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố có hiệu lực (trước ngày 28/10/2022): Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016. Riêng đối với gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế thì Sở Y tế chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với các gói mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ trước ngày 28/10/2022 đã ban hành quyết định mua sắm thì người có thẩm quyền quyết định mua sắm tiếp tục thực hiện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đối với các gói mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ ngày 28/10/2022 trở về sau thì thẩm quyền quyết định mua sắm thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND thành phố. Quy trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC, Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và các văn bản pháp lý có liên quan.

Về rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, căn cứ Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND thành phố: Giao Sở Tài chính thực hiện rà soát Quyết định số 18/2019/QĐUBND ngày 11/3/2019 và Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thực hiện các Quyết định nêu trên để hoàn chỉnh nội dung đề xuất xử lý kết quả rà soát (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật; hoàn chỉnh, lấy ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND thành phố xử lý theo quy định.

Về tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 60/2022/NQ- HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND thành phố đúng quy định.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai nhiệm vụ giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu, mua sắm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo đúng Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có).

Về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, UBND thành phố yêu cầu, hằng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của năm trước đối với các tài sản quy định tại khoản 2 Điều 125 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ với thời hạn như sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, được giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo gửi cơ quan cấp trên (nếu có) trước ngày 31 tháng 1; cơ quan cấp trên lập báo cáo gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 2.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác