Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Đăng ngày 29-02-2024 18:13, Lượt xem: 429

Chiều 29-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố - phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị phát động và triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Phát động và triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tổ chức với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đời sống xã hội. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố.

Từ đó, hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi chính luận xuất sắc, tiêu biểu và các tập thể có nhiều bài viết tham gia, đạt giải cao trong Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip; là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi, bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

Chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: (1) bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; (2) bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; (3) thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá, qua 3 năm tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức, thành phố đã đạt được những kết quả khả quan, với số lượng bài viết tăng qua các năm.

Với việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn có thêm nhiều các tác phẩm hay, chất lượng gửi đi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024.

Để Cuộc thi diễn ra có chất lượng, có sức lan tỏa lớn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 thành phố khẩn trương hoàn thiện các văn bản, quyết định có liên quan đến việc tổ chức cuộc thi, trình sớm ban hành. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các Quận, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn tiến hành phát động cuộc thi ở cấp mình với hình thức phù hợp, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến từng tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên, từng công chức, viên chức, người lao động, người dân để tham gia cuộc thi; có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp.

“Đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi triển khai ngay công tác tổ chức, đảm bảo chấm chọn, xét giải khoa học, toàn diện, công tâm và khách quan; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, thông tin về Cuộc thi trên địa bàn thành phố, vận động phóng viên tích cực tham gia vào cuộc thi”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác