Chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Công văn số 3261-CV/TU ngày 22-5-2019, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các Quận ủy, Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.