Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 50

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; Nâng cao công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn thành phố; Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố; Quy định giá đất ở tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 50, từ ngày 9-12 đến 13-12.