Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021- 2025

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 17-11-2021 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 3 nhiệm vụ trọng tâm: phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền; phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.