Sở Nội vụ

Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3565115 - 0236. 3821253/   Fax: 0236. 3829900
Website: http://www.noivu.danang.gov.vn/. Emailsnv@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

 Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Võ Ngọc Đồng

Điện thoại : 0236. 3830191

Email: dongvn@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Đặng Chí Thanh

Điện thoại : 0236. 3565892

Email: thanhdc@danang.gov.vn

2. Ông Trần Trung Sơn

Điện thoại : 0236. 3871187

Email: sontt@danang.gov.vn

3. Ông Lê Phú Nguyện

Điện thoại: 02363.565892

Email: nguyenlp@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

0236. 3565115

2

Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

0236. 3871187

3

Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên

0236. 3827853

4

Công chức, viên chức

0236. 3822085

5

Cải cách hành chính

0236. 3561344

6

Thanh tra Sở

0236. 3562500

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Ban Thi đua - Khen thưởng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3834268; 0236 3835086,   Fax: 0236 3834268
Email: tdkt@danang.gov.vn

Ban Tôn giáo
Địa chỉ: 70 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3810607, Fax: 0236 3810607
Email: btg@danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Địa chỉ: Tầng 5, Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc, đường Võ An Ninh, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3830111, Fax: 0236 3830111
Email: cphud@danang.gov.vn

Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Địa chỉ: 50 Hồ Sĩ Dương, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3822192
Email: ttltls@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT