UBND Huyện Hoàng Sa

Địa chỉ:  132 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  0236.3822291 - 0236.3829559  
Website:  hoangsa.danang.gov.vn
Email: hoangsa@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Huyện:

Chủ tịch: Võ Ngọc Đồng
Chánh Văn phòng: Lê Phú Nguyện
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT