Văn phòng thành ủy

Địa chỉ: 72 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Điện thoại : 08051342
Fax : 08051162
Email : vptu@danang.gov.vn

* Lãnh đạo:
- Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Hùng

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ, quản lý đầu tư vốn; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp uỷ.

2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất:

- Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc.

- Tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác đối ngoại của Thành ủy.

- Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp uỷ.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp uỷ viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng cơ yếu của Thành ủy. Chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ và chế độ lưu trữ bảo mật của Đảng, Nhà nước ở văn phòng cấp uỷ cấp dưới theo quy định.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, tài sản của Đảng ở các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và văn phòng cấp uỷ cấp dưới; thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ tài chính - kế toán ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc Thành ủy.

Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy (nếu có khả năng hoặc được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao).

Phối hợp:

- Với các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu, đề xuất những chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tham gia với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương về công tác tư pháp; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hoá chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ban hành.

- Với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy và văn phòng cấp uỷ trực thuộc theo phân cấp.

- Với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Thành ủy để tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương và của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; việc thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng.

- Với cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án cho các cơ quan đảng theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

- Là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hằng ngày; tham mưu sắp xếp chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Thành ủy và một số hoạt động của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế làm việc và chương trình công tác; phối hợp, điều hoà hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Thành ủy; kiến nghị với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thành ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Theo dõi tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy và hoạt động của các cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc Thành ủy. Giúp Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử Đảng bộ thành phố, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; giúp Thường trực Thành ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Đảng bộ thành phố; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách Đảng. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng của các tổ chức đảng và đảng bộ trực thuộc. Bảo đảm điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp uỷ; bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc Thành uỷ theo phân công, phân cấp. Quản lý nguồn vốn của ngân sách Đảng bộ đã đầu tư vào các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách Đảng để phục vụ cho một số hoạt động của Đảng bộ thành phố, thực hiện chế độ chính sách đối với cấp uỷ, cán bộ lão thành cách mạng và cải thiện một phần đời sống cán bộ, công nhân viên khối Đảng.

- Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Thành ủy; hướng dẫn công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp uỷ cấp dưới và các cơ quan đảng thuộc Thành ủy.

- Tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố; hội nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; các hội nghị do Thường trực Thành ủy triệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Thành ủy.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

3. Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo:

Gồm Chánh Văn phòng và không quá 03 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc:

- Phòng Tổng hợp.

- Phòng Hành chính - Cơ yếu.

- Phòng Lưu trữ.

- Phòng Quản trị.

- Phòng Tài chính Đảng.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT