Ban Dân vận Thành ủy

Địa chỉ: 54A Lê Hồng Phong, Đà Nẵng
Điện thoại: 08051233​
* Lãnh đạo:
Trưởng ban: Đoàn Ngọc Hùng Anh

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác dân vận của Đảng (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo).

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Thành uỷ.

2. Nhiệm vụ

 Nghiên cứu, đề xuất:

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ trì hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình công tác dân vận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (bao gồm cả tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhân dân nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ lãnh đạo tốt công tác dân vận và xử lý những vấn đề mới phát sinh.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ thành phố.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hoá nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phối hợp:

- Với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Dân vận Thành ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối và cán bộ dân vận cấp uỷ trực thuộc theo phân cấp quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành liên quan trong các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận ở thành phố.

- Với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để vận động nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và chức sắc trong tôn giáo.

- Với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng thành phố trong công tác vận động quần chúng, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… có liên quan mật thiết đến công tác dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân thành phố.

 Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

- Giúp cấp uỷ nắm tình hình và tham mưu cấp uỷ chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng thành phố.

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm tình hình và tham mưu cấp uỷ chỉ đạo hoạt động công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở thành phố.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận Trung ương theo quy định.

- Thực hiện những công việc khác do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.

3. Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo:Gồm Trưởng ban và không quá 03 phó trưởng ban.

Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng,

- Phòng Đoàn thể và các hội,

- Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước,

- Phòng Dân tộc và Tôn giáo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT