Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ

Địa chỉ: 102 Lê Lợi - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 08051139

Lãnh đạo:

Chủ nhiệm: Lê Thị Mỹ Hạnh

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu giúp Thành uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thành uỷ.

2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ trong nhiệm kỳ và hằng năm; chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, các đề án về công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ trình Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Thành uỷ.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên (theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng).

- Giúp Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thành lập đoàn kiểm tra giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

- Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ.

- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Giúp Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong đảng bộ thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giúp Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra cấp dưới; trực tiếp tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cấp dưới.

- Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp dưới. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra theo Điều lệ Đảng quy định; quy chế làm việc, chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm.

Thẩm định, thẩm tra:

Thẩm định đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thành phố về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng khi có yêu cầu.

Phối hợp:

- Chủ trì xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Thành uỷ.

- Với Văn phòng Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ và các cơ quan liên quan giúp Thành uỷ theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành uỷ.

- Với Ban Tổ chức Thành uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; tham gia công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; tham gia ý kiến về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng theo phân cấp; hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan uỷ ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra cấp dưới.

Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và một số nhiệm vụ khác do Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

- Bố trí, phân công cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và của cấp uỷ. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm.

- Thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; giúp Ban Thường vụ Thành uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp uỷ trực thuộc theo các quy định của Đảng.

- Xây dựng, quản lý sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ theo thẩm quyền.

- Giúp Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ duyệt kế hoạch công tác hằng năm của các phòng và văn phòng thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

- Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác của Uỷ ban Kiểm tra và Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra và Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

- Giúp Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ giao.

3.  Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo: Gồm chủ nhiệm và không quá 03 phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ là thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ; các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ là phó thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ.

Số lượng, cơ cấu uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng.

- Phòng nghiệp vụ I.

- Phòng nghiệp vụ II.

- Phòng nghiệp vụ III.

- Phòng nghiệp vụ IV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT