Dân số và lao động năm 2017
Đăng ngày 18-06-2018 09:23

Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2017