Năm 2025: tất cả các phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình
Đăng ngày 27-08-2019 10:44

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19-12-2018 của HĐND thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tại Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 23-8-2019, nhằm tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý CTRSH; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

Đối với việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại CTRSH tại hộ gia đình, 100% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; tỷ lệ CTRSH tái chế, tái sử dụng đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Công tác thu gom, vận chuyển CTRSH đặt mục tiêu 95% tổng lượng CTRSH phát sinh được thu gom và xử lý; đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng về phương tiện thu gom, vận chuyển, không để rơi vãi CTRSH tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển.

Đối với công tác xử lý CTRSH, phấn đấu đến năm 2020, dừng hoạt động chôn lấp CTRSH không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý CTR và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên chiểu. Đầu tư cơ sở xử lý CTRSH có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%.

Trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh nơi công cộng, kế hoạch đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng, gây mất mỹ quan khu dân cư, đô thị; huy động doanh nghiệp, cộng đồng tham gia công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan tại khu vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu trú. Bên cạnh đó, thực hiện tốt kế hoạch giảm thiểu phát sinh CTRSH tại nguồn, hưởng ứng phong trào không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng 1 lần...; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý CTRSH.

Dự kiến, tổng kinh phí các Dự án đầu tư khoảng 8.546 tỷ đồng, trong đó, ngân sách đầu tư của thành phố 1.936 tỷ đồng, ngân sách đầu tư của doanh nghiệp 6.610 tỷ đồng.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch triển khai Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án đầu tư xây dựng cơ bản), Sở Tài chính (đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên) thẩm định, báo cáo UBND thành phố để bố trí nguồn kinh phí thực hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đảm bảo tiên độ. Định kỳ trước ngày 25-6 hằng năm, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ, báo cáo UBND thành phố; đồng thời, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho đầu tư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, khắc phục, xử lý ô nhiễm, xây dựng hạ tầng kỹ thuật về thu gom, xử lý CTRSH.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT