Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Đăng ngày 11-11-2019 07:58

Ngày 7-11, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 7538/KH-UBND về việc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn.

Cụ thể, việc kiểm tra tiến hành tại Sở Giao thông vận tải vào 8h ngày 19-11, tại UBND quận Hải Châu vào 14h ngày 19-11, tại Sở Du lịch vào 8h ngày 20-11, tại UBND quận Ngũ Hành Sơn vào 14h ngày 20-11, tại Sở Giáo dục và Đào tạo vào 8h ngày 21-11, tại UBND huyện Hòa Vang vào 14h ngày 21-11.

Việc kiểm tra nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp  luật Trung ương.

Qua đó, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong giải quyết hoặc đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở ngành thuộc thành phố, UBND quận huyện và hiệu quả hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của thành phố. 

Đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể của thành phố trong việc phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra, chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết đề Đoàn kiếm tra thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT