Tiếp tục thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính
Đăng ngày 08-01-2020 01:44

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 3-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, UBND thành phố vừa ban hành về việc tiếp tục thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, phường, xã tiếp tục thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu trong tra cứu của cán bộ một cửa khi thực hiện 28 thủ tục hành chính của UBND các quận, huyện, phường, xã (theo Công văn số 232/UBND-STTTT ngày 10-1-2019 của Chủ tịch UBND thành phố) đến hết năm 2020. Trong quá trình triển khai, thông báo với công an quận, huyện, phường, xã đồng cấp các trường dữ liệu còn thiếu hoặc sai sót để cập nhật, bổ sung thông tin thông qua chức năng phần mềm Quản lý nhân, hộ khẩu.

Đồng thời, giao Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công an các quận, huyện, phường, xã rà soát dữ liệu, tiếp tục cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin nhân hộ khẩu còn thiếu dữ liệu và phát sinh mới trên địa bàn, hoàn thành cơ bản trong quý II/2020 để phục vụ quản lý dân cư trong cung cấp dịch vụ công và xây dựng thành phố thông minh; bên cạnh đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề xuất UBND thành phố các vướng mắc, phát sinh, nếu có.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện phần mềm theo góp ý của các cơ quan; bổ sung công cụ tự động chuyển đổi dữ liệu vào phần mềm để hỗ trợ Công an thành phố cập nhật thông tin, dữ liệu kịp thời; đồng thời, hướng dẫn, theo dõi việc phát hiện và đề xuất cập nhật thông tin thiếu cho nhân, hộ khâu từ cán bộ một cửa UBND các quận, huyện, phường, xã.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT