Khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế xã hội thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đăng ngày 14-02-2020 03:13

Chiều 13-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai chuyên đề “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tham vấn ý kiến của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các sở ngành, trường đại học, học viện trong địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, chuyên đề được xây dựng với các nội dung, giải pháp như: tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển các ngành thương mại, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, y tế du lịch. Đẩy mạnh đầu tư, phát triển cảng biển, mở rộng và nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng gắn với phát triển dịch vụ logistics. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích, góp ý các nội dung liên quan đến chủ đề của chuyên đề, các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong 5 năm 2020-2025. Trong đó, tập trung quán triệt 2 quan điểm “Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” và “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội” đã nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, thảo luận những giải pháp phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; thực thi các chính sách phát triển thủy sản và khai thác tiềm năng, lợi thế kinh tế biển; thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới; tập trung phát triển đội ngũ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở ngành và đơn vị liên quan dựa trên những ý kiến góp ý tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hoàn chỉnh dự thảo, Cần nghiên cứu chọn lọc những vấn đề chính để xây dựng các bảng phụ lục, thống kê chi tiết kèm theo. Bên cạnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo chuyên đề để làm rõ hơn nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố cũng như việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo chuyên đề, trình UBND thành phố gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy trong tháng 2-2020.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT