Tập trung triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020
Đăng ngày 13-03-2020 10:36

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, theo chức năng của từng đơn vị, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 6650/UBND- SLĐTBXH ngày 1-10-2019 của UBND thành phố về xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng; tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; tổ chức các hội thảo và tập huấn định hướng truyền thông cho đội ngũ phóng viên, báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý.

UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường và đa dạng các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; tuyên truyền giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai; nhân rộng triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới, chú ý đến nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên. Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019  bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và từng đối tượng, địa bàn.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật; đội ngũ thanh tra, tư pháp, phóng viên, biên tập viên, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và người làm công tác bình đẳng giới các cấp. Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm của địa phương và các ngành. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND các cấp để phối hợp giải quyết. Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, hội đoàn thể, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được giao cho sở ngành, địa phương chủ trì, phối hợp thực hiện; nghiên cứu, đề xuất các vấn đề trọng tâm về bình đẳng giới và các giải pháp mang tính chiến lược trong giai đoạn 2021-2030 đảm bảo phù hợp với pháp luật về bình đẳng giới và tình hình thực tiễn của thành phố. Các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình tại địa bàn dân cư. Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Liên Chiểu có trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền, tổ chức triển khai có hiệu quả mô hình “Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”, “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò của các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong công tác kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững và hiệu quả trong bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT