Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-07-2020 04:59

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất với nội dung sau:
I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố  Đà Nẵng.
- Địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 
1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá 
- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 
- Vị trí: 04 mặt tiền đường Vân Đồn, đường Nại Thịnh 5, đường Trần Thánh Tông và đường Nại Thịnh 7, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích: 9.525,0m2
2. Số lượng tài sản đấu giá: 01 khu đất
3. Chất lượng tài sản đấu giá
- Hiện trạng khu đất: đã giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
- Tài sản gắn liền trên khu đất: Không có.
III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
Giá khởi điểm: 3.148.012.500 đồng/năm (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, không trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng trên một năm).
IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Căn cứ Khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14, tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể như sau: 
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. 
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Thời gian nộp hồ sơ 
Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này (trong giờ hành chính).
2. Địa điểm nộp hồ sơ 
- Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất. 
- Địa chỉ: số 106 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3818189.
- Hồ sơ đăng ký tham gia được đóng tập và lập thành 02 bộ gồm: 
+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).
+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
+ Hồ sơ năng lực của đơn vị.
+ Văn bản báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản bỏ niêm phong trong phong bì và có dấu niêm phong.
Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn. 
 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT