Phê duyệt đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đăng ngày 09-08-2020 11:40

Phê duyệt đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

1. Tên tài sản: Khu đất có ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4.

2. Địa điểm: phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

3. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Theo Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.

4. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô.

5. Thù lao dịch vụ đấu giá:

- Trường hợp đấu giá thành trọn gói là: 17.000.000 đồng + 1% phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. 
- Trường hợp đấu giá không thành:  Xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

6. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian tổ chức đấu giá không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thanh toán phí và chi phí đấu giá cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô sau khi đối chiếu, xác nhận nợ và nhận đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp lệ do Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô cung cấp, sau khi UBND thành phố phê duyệt Quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT