Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 05-11-2020 08:50

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 7049/KH-UBND ngày 26-10-2020 về việc đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có trình độ về khả năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ doanh nhân thành phố Đà Nẵng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh; có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và từng bước vương tới khu vưc và toàn cầu; ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn cấp quốc gia, cấp khu vực, được Nhà nước xét tôn vinh.

Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, kiến thức pháp luật và các kỹ năng mềm khác đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, học viên được cung cấp và trang bị những kiến thức cơ bản về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa vừa, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh của Trung ương và của thành phố mới ban hành.

Kế hoạch dự kiến sẽ tổ chức 15 lớp bồi dưỡng dành cho 650 học viên, trong đó, có 5 lớp Khởi sự doanh nghiệp, với 50 học viên/lớp; 5 lớp Quản trị doanh nghiệp, 50 học viên/lớp; 5 lớp Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, với 30 học viên/lớp.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho các đối tượng có ý tưởng thành lập doanh nghiệp trong tương lai; các doanh nhân đã thành lập doanh nghiệp đang hoạt động và các đối tượng khác có nhu cầu. Để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng, các đối tượng trên được phân theo các nhóm cụ thể: nhóm Khởi sự doanh nghiệp, gồm các doanh nhân tiềm năng như chủ hộ trong các làng nghề, chủ trang trại, hợp tác xã, thanh niên lập nghiệp, các cá nhân có nhu cầu chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh và mới đăng ký thành lập doanh nghiệp; nhóm Quản trị doanh nghiệp, gồm chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý trực tiếp của doanh nghiệp; nhóm Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho các đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp và những người có hoài bão trở thành giám đốc trong tương lai. Ngoài ra, sẽ căn cứ theo trình độ chuyên môn và ngành nghề hoạt động của các học viên để phân lớp cho phù hợp.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo về nội dung, tiến độ và mục tiêu đề ra. Đồng thời giao Sở Tài chính, hằng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí tổ chức đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan, đơn vị đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ mục tiêu, nội dung chương trình của Ke hoạch, có trách nhiệm chủ động đăng ký nhu cầu và phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nội dung Kế hoạch.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT