Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 04-12-2020 01:28

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 301/QĐ-VP về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2020

(Xem nội dung Quyết định xem tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT