Tăng cường thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Đăng ngày 13-01-2021 10:44

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 4-1-2021 về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hoá; thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2021, thành phố sẽ tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Tháng hành động Quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-26/6/2021), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11

Đồng thời, tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch số 4144/KH-UB UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia Phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1204/UBND-SVHTT ngày 2-3-2020 của UBND thành phố về thực hiện CHỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình cơ sở; triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triern gia đình VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động của Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới tại thành phố Đà Nẵng và Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương triển khai kế hoạch; tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo về UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các sở, ngành, hội, đoàn thể, căn cứ nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện công tác gia đình năm 2021.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT