Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Đăng ngày 13-01-2021 10:54

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 40/UBND-TTTP ngày 6-1-2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thành phố thường xuyên quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc trong việc tổ chức thực hiện Chị thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả từ ứng dụng cổng Góp ý Đà Nẵng để xử lý các phản ánh của tổ chức, công dân, kết hợp với Tổng đài 1022 để người dân, tổ chức có thể góp ý, phản ánh đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là về quy định, chính sách, thủ tục hành chính phức tạp, về thực hiện nhiệm vụ của công chức không đúng, không phù hợp, về vướng mắc của doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của bộ, ngành Trung ương triển khai.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chị thị số 10/CT-TTg; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính phù về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn số 4500/UBND-TTTP ngày 4-7-2019 và Kế hoạch số 6466/KH-UBND ngày 24-9-2019 của UBND thành phố về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tiếp tục chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện Chị thị số 10/CT-TTg, Công điện số 724/CĐ-TTg, Công văn số 4500/UBND-TTTP và Kế hoạch số 6466/KH-UBND, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện theo quy định.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường việc giám sát thực hiện, nhất là giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT