Các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ
Đăng ngày 29-04-2021 09:33

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14-4-2021 triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép để xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên toàn bộ nội dung Nghị định số 34/2021/NĐ-CP; có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương trong quý II/2021.

Đồng thời, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, kế hoạch và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố, theo lịch trình bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử thành phố quy định.

Trong quý II/2021, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, phường thực hiện tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND quận, phường; tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường. Đồng thời, phối hợp với UBND quận, phường tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định về số lượng biên chế công chức của UBND phường ở từng quận; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển cán bộ, công chức làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế của UBND quận theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2021/NĐ-CP.

Sở Nội vụ cũng có trách nhiệm chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, phường thực hiện hướng dẫn triển khai quy định về tồ chức bộ máy, cán bộ, công chức quận, phường và thực hiện quy trình nhân sự UBND quận, phường theo tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp vói mô hình chính quyền đô thị trong Quý II và III/2021. Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, phường tham mưu UBND thành phố xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị và quy định pháp luật hiện hành trong Quý IV/2021.

Bên cạnh đó, UBND quận, phường thực hiện bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường và các công chức chuyên môn ở phường trong Quý II và III/2021.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND quận, phường tham mưu UBND thành phố có văn bản hướng dẫn UBND quận, phường thực hiện các quy định về công tác tài chính, ngân sách khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, phường, xã triển khai xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh phù hợp với mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công trong Quý II và III/2021.

Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp UBND quận tổ chức tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, trong đó bao gồm nội dung hướng dẫn ban hành văn bản và việc chuyên tiêp áp dụng văn bản.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Công an thành phố, Bộ Chi huy Quân sự thành phố tham mưu HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND quận, phường/các cơ quan công an, quân sự trên địa bàn thành phố, quận, phường triên khai các nhiệm vụ theo quy định tại các Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Nghị định số 34/2021/NĐ-CP, triển khai các nhiệm vụ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

UBND thành phố là cơ quan chủ trì tổ chức Hội nghị công bố thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Định kỳ hằng năm, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND quận, phường tổ chức đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; gắn với các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố phân công về quản lỷ ngành, lĩnh vực, địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT