Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Đăng ngày 07-09-2021 14:03

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, Thanh tra thanh phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

- Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi, Hình thức bài dự thi: (Xem chi tiết tại file văn bản đính kèm).

- Hạn gửi bài thi: trước ngày 10/10/2021, các cơ qụan, đơn vị, địa phương nộp các bài tham dự cuộc thi về Thanh tra thành phố để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

+ Thanh tra quận, huyện tổng hợp, nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và người dân trên địa bàn quận, huyện; đảm bảo mỗi quận, huyện có ít nhất 20 bài dự thi.

+ Thanh tra sờ, ngành tổng hợp, nhận bài dự thi cùa cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyên quản lý của sở, ngành; đàm bảo môi sở, ngành có ít nhât 10 bài dự thi.

+ Các cơ quan, đơn vị còn lại tổng hợp, nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 05 bài dự thi.

- Địa điểm nhận bài dự thi: Thanh tra thành phố, tầng 9, Tòa nhà Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN IĐỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT