Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Đăng ngày 15-09-2021 14:10

Nhằm hưởng ứng tuyên truyền và tích cực tham gia theo Kế hoạch số 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cấp toàn quốc; ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như yêu cầu, nội dung, thể lệ cuộc thi; tích cực, hưởng ứng tham gia cuộc thi (thi Tuần, Tháng), thời gian bắt đầu diễn ra từ 0h00 ngày 6/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

- Văn phòng UBND thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đăng tải trên mục Thông báo, Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phô, các trang điện tử của các sờ, ban ngành, đoàn thể thành phổ địa chỉ tham gia cuộc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn. Sở Thông tin và truyền thông thành phố chỉ đạo các cơ quan báo, đài, các đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội (lacebook, zalo ...) để công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố được biết, tham gia.

- Thí sinh tham gia dăng ký dự thi truy cập trực tiếp website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn hoặc click vào đường link website của cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Ọuổc phòng http://www.mod.gov.vn/wps/portak, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển https://canhsatbien.vn hoặc Cổng thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố, các trang điện tử của sở, ban ngành, đoàn thể thành phố để tham dự cuộc thi và làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức; cách thức tham gia cuộc thi được gửi kèm theo Công văn.

- Khuyến khích, tạo điều kiện và bố trí thời gian hợp lý để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, đơn vị mình tham gia cuộc thi với số lượng đông nhất và phấn đấu đạt kết quả cao nhất. UBND các quận huyện tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động trên địa bàn tích cực tham gia cuộc thi.

- Bộ ÇHQS thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức cuộc thi để nhận giải và tham mưu UBND thành phố trao giải thưởng cho các tập thể cá nhân thuộc thành phố (nếu có) và các nội dung khác theo hiệp đồng của Ban tổ chức cuộc thi.

(Cách thức tham gia cuộc thi xem tại file đính kèm)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT