Chấn chỉnh công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Đăng ngày 05-01-2022 17:16, Lượt xem: 780

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8370/UBND-STP ngày 13-12-2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện chấn chỉnh công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm khắc phục kịp thời các sai sót, hạn chế trong công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Yêu cầu Thủ trưởng của các đơn vị được kiểm tra theo Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 22-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai sót, hạn chế trong công tác xử phạt vi phạm hành chính và việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính nêu tại Kết luận kiểm tra nhằm đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính phải đúng đối tượng vi phạm, đúng hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đúng đối tượng, đúng thời hiệu, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính chủ động, thường xuyên rà soát tính pháp lý của các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, kịp thời phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền. Rà soát và kiện toàn các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm; bố trí nguồn lực đáp ứng yêu cầu công tác này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý của mình, nâng cao hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức là người có thẩm quyền xử phạt; cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác này. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố, góp phần bảo đảm trật tự kỷ cương, ổn định xã hội.

Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo đúng quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT- BTP ngày 21-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng của các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật sau: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành; thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; điều tra khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo đúng thẩm quyền, đảm bảo thời hạn và đầy đủ nội dung theo mẫu đề cương báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Qua đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác tổ chức thi hành nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành nói riêng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Mặt khác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự phối hợp giữa các cơ quan, đon vị trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quan hệ giữa các cơ quan chức năng, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ nhằm ngăn ngừa hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác